Kalkulačka srážek ze mzdy

Platná pro rok 2022 od července s navýšením dle novely 17/2022 Sb. ZSP, navýšení životního minima

způsob výpočtu zohledňuje rozhodnutí NS Cpjn 202/2022 z 8. června 2022

Podle potřeby je možno počítat v období let 2012,, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 2019 do výplat s počátkem do 31. kvetna 2019 2019 do výplat s počátkem od 1. června 2019 2020 leden až březen 2020 duben až červen 2020 od července do prosince, 2021 2022 leden až březen 2022 od dubna do června bez navýšení dle 17/2022 Sb., a od dubna do června s navýšením sle 17/2022 Sb.

----- --- --/--

Vstupní údajePředvyplněno


Spočítáno

I tady mužete tuto část zavřít.

Výpis nepřednostní pohledávky


Další údaje*) Při menším příjmu, než je nezabavitelná částka berte laskavě v úvahu záporný rozdíl mezi příjmem a nezabavitelnou částkou z předchozího řádku.

Výpis přednostní pohledávky


Další údaje*) Při menším příjmu, než je nezabavitelná částka berte laskavě v úvahu záporný rozdíl mezi příjmem a nezabavitelnou částkou z předchozího řádku.

Pro výpočty a jejich zobrazení je potřeba javascript. Nechce-li Váš prohlížeč provádět operace se zadanými údaji, zkontrolujte prosím, zda není nutné Javascript povolit. V horní části obrazovky by v tom případě mělo být upozornění.

Co je na této stránce podtrženo, na to se dá kliknout a zobrazí se další údaje. Opětovným kliknutím na podtržený text v rozevřené části se tato zase zavře. Tisky jsou přes Váš prohlížeč. Žádné zbytečnosti. Jen vstupní údaje, výpis nepřednostní pohledávky a pod nim výpis přednostní pohledávky ve stavu, v jakém máte výpisy zobrazeny. Vše by se mělo vejít na jednu stránku A4. Chcete-li zadat jméno zaměstnance (povinného) a třeba období, klikněte na tlačítko „Změnit!“ Otevře se dialogové okno, kam vepíšete potřebný text. Kalkulačka má být pouze informativní.

Vysvětlívky

Po formuláři se pohybujete tabulátorem, nebo myší. Tabulátor je rychlejší.

Tato kalkulačka Vám spočítá, co lze maximálně srazit ze mzdy a obdobných příjmů a je pouze informativní. Nikam se nic neukládá, nikam se nic neposílá, výjma tiskárny, pokud budete chtít tisknout. Kromě polí v oddíle „Vstupní údaje“ a dvou již předvyplněných částek nejsou ostatní položky ve formuláři urcčny pro přímé vstupy uživatele. Zadávejte pouze celá kladná čísla. Výjimky a postupy při provádění srážek stanoví Občanský soudní rád (§ 280 zejména odst. 2.) Pohledávky se dělí na přednostní a nepřednostní. Co jsou přednostní pohledávky vyjmenovává Občanský soudní řád § 279 odstavec 2. Má-li povinný jen nepřednostní pohledávky, lze mu ze mzdy srazit jen jednu třetinu po případném odečtení nezabavitelné částky a částku, nad kterou se sráží vše. Má-li povinný i přednostní pohledávky, sráží se dvě třetiny plus částka, nad kterou se sráží vše ve prospěch oprávněných. Třetiny se zjištují z částek očištěných od nezabavitelné částky, a od částky, nad kterou se sráží bez omezení. Částka bez omezení se příčítá k přednostním pohledávkám i když nejsou ještě v pořadí. Není-li přednostních poholedávek, přičte se k ostatním pohledávkám podle jejich pořadí. Sráží se do výše dluhu nárokovaného u plátce příjmu. Pobírá-li povinný příjem od více plátců a soud vydá v tomto směru Usnesení o několika (nejčastěji dvou) plátcích mzdy, počítají se třetiny u každého plátce zvlášť a sražené částky se vždy pošlou soudu, dokud tento nevyrozumí plátce příjmu, že je pohledávka již uhrazena. Podrobnosti viz Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. a odkazovaná ustanovení Občanského soudního řádu v aktuálním znení.
Po kliknutí na „Další údaje“ se dozvíte z čeho se ta která částka skládá. Postihne-li exekutor příjem manželky dlužníka, či manžela dlužnice, tak s exekučním příkazem doručí i rozhodnutí. V případě pochybností se obraťte na exekuční soud. Nezabavitelná částka se počítá pro každého zvlášť a případné omezení je věcí soudu.

Do kolonky „Čistý příjem“ se v celých korunách uvádějí příjmy viz Občanský soudní řád § 299 odst. 1. Neuvádí se například cestovní náhrady a podobné náhrady výdajů, což mohou být třeba náklady na praní a čištení pracovních oděvů, používání vlastního nářadí nebo dopravních prostředků a jiné.

Do kolonky „Počet dalších vyživovaných osob“ se uvádějí v celých kladných číslech pouze další osoby bez povinného. Nemá-li povinný, z jehož příjmu jsou provádeny srážky žádnou další vyživovanou osobu, uvede se 0 (nula). Povinně, jinak to vyhodí hlášku, že pole není vyplnené. Pozor, další vyživované osoby nemají nic spolecného s uplatnováním slev pro výpočet daně z příjmu. Nezáleží tedy na tom kdo uplatňuje slevu na dani z příjmu, ale na skutečném stavu. Je-li exekuce (výkon rozhodnutí) veden proti povinné a slevu na děcka uplatňuje manžel, započítá se dlužnici jak manžel, tak počet děcek, která je povinna živit. Má li tato povinná například manžela a tři děti, počet dalších vyživovaných osob je 4. Započítávají se pouze osoby, vůči kterým nebyl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce). Viz Nařízení vlády 595/2006 Sb. v aktuálním znení. Podrobnosti viz Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. a Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. část třetí §§ 85 - 103. Pro řízení po 1. lednu 2014 platí pro vyživované osoby príslušná ustanovení nového Občanského zákoníku v ustanoveních zejména §910 - §923 o výživném, ale i jinde v Části II venované rodinnému právu (§§655 - 975).

Výběr započitatelnosti nezabavitelné částky závisí od usnesení soudu. Jakýkoli pohyb s nezabavitelnou částkou je výlučně věcí soudu. V případě pochybností a nějakých nejasností se obraťte na soud, jenž nařídil výkon rozhodnutí (exekuci), kterou právě srážíte podle pořadí, nebo k takové exekuci přivolil. Dle nekterých by dokonce ani exekutoři neměli vydávat usnesení o několika plátcích mzdy, protože Zákon 119/2001 toto svěřuje výlučně do působnosti obecního soudu povinného. Děje se však i to, že tato rozhodnutí vydávají exekutoři. Obrátit se v tom případě na obecní soud povinného však není ke škodě věci. Pobírá-li povinný příjmy od více plátců, pak soud v Usnesení o (nejčasteji) dvou plátcích mzdy přikáže způsob nakládání s nezabavitelnou částkou každému z nich. Na výběr je snad dostatečné spektrum možností. Obyčejně se ale přikazuje uplatnit nezabavitelnou částku jen jednomu plátci příjmu a ostatní plátci již tuto částku neuplatňují. I proto jsem se snažil seřadit výběr podle předpokládané četnosti výskytu. Jen připomenu, že sražená částka se pak posílá soudu a nikoli oprávněným, nebo exekutorovi. Soud ale může nařídit jiný postup.

K možným úpravám nezabavitelné částky o pevně urcčnou hodnotu slouží právě následující políčka. Například může soud (exekutor) plátci mzdy přikázat, aby od nezabavitelné částky něco odečetl. Může se jednat o výši částečného invalidního důchodu, nebo vdovského důchodu, který nedosahuje nezabavitelné částky, nebo plátci nařídí odečíst od nezabavitelné částky hodnotu těch sociálních dávek, které nejsou vypláceny jednorázově a jinak by exeuci podléhaly a taktéž nedosahují výše nezabavitelné částky a podobně. Existují-li nejaká podobná nařízení, zaškrtnete políčko za popiskem „Odečíst jiný příjem od nezabavitelné částky?“. Zaškrtává se buď levým myšítkem, nebo po najetí tabulátorem funguje i mezerník. Nezaškrtnete-li toto polícko, částka by neměla být přístupná. Je předvyplněna 0 (nula). Jen připomenu. Budete li zadávat nějakou částku, prosím jen kladná celá čísla. Odečítá se maximálně do výše nezabavitelné částky. Pokud jiný příjem, který se odečítá, čirou náhodou onu částku jaksi přesáhne, výpočet bude proveden, jakoby se nezabavitelná částka neuplatňovala vůbec. Před pokračováním ve výpočtech na to budete upozorneni.

Předvyplněné částky jsou platné pro rok 2022. Od 1. července 2022 došlo k dalšímu zvýšení životního minima a tato verze kalkulacky tuto změnu reflektuje. V případě potřeby jsou upravitelné. Tyto částky se mohou měnit. Obyčejne k tomu ale dochází nejčastěji v prosinci vždy po jednání vlády. Každoročně se mění zejména normativní náklady na bydlení, vyšlo ve Sbírce pod číslem 507/2021. Výše životního minima se mění podle toho, jak a kdy si vláda umane. Problematiku nákladů plátce příjmu upravuje §270 odst.2, §289 odst. 2,§291 odst.3 a §293 odst.1 občanského soudního řádu.

Počátkem roku sněmovna schválila zákon 17/2022 Sb., který reflektuje nárůst životních nákladů a upravuje výši příspěvku na bydlení. mezi jiným i navyšuje normativní náklady na bydlení. Pro výpočet nezabavitelné částky je důležitý údaj 1120 kč. O tuto částku se zvyšují normativní náklady na bydlení pro osoby v nájemních bytech pro jednu osobu. Z textu novely zákona o státní sociální podpoře by se mohlo usuzovat, že se jedná jen o příspěvek na bydlení a nic jeného. Ministerstvo spravednosti vydalo právně nezávazný pokyn, že toto druhé navýšení se dotýká i výpočtu při stanovení nezabavitelné částky. Na internetu jsou zveřejněny různé pohledy právníků a poradců mzdového účetnictví. Asi jako dva právníci zastávají tři různé výklady zákona. Krajské soudy však pro insolvenční správce vydávalí pokyny, kde se takto upravená částka normativních nákladů na bydlení zohledňovat nemá. ČSSZ při provádění exekucí z důchodů toto druhé navýšení taktéž nezohledňovala. Od červencových důchodů už i ČSSZ zohledňuje i rozthodnutí Nejvyššího soudu ČR. Exekutorská komora uvádí obě možnosti. Samotní exekutoři toto druhé navýšení sice respektují, ale nikomu nic písemně nedají. proto jsem upozorňoval na tuto skutečnost tím, že na stránce bylo uvedeno, že tento výpočet je diskutabiní. Používejte proto s velkou opatrností!!! Požádal jsem i jednoho poslance Parlamentu, aby se tímto nesouladem zabýval. Slíbil, že si od Ministerstva spravedlnosti vyžádá vysvětlení. Situace nenechala v klidu ani Nejvyšší soud ČR. 8. června 2022 tento orgán vydal rozhodnutí Cpjn 202/2022, kterým sjednocuje výklad zákona a stanovením nezabavitelné částky se podrobně zabývá. Usoudil, že druhé navýšení platí jak pro exekuce, tak i insolvence. Záměr zákonodárce reagovat na zvýšené ceny energií má přednost před rigidním výkladem zákona.

Budu se snažit vystavit vždy aktuální verzi souboru, ale jelikož nikdo nevíme ani dne ani hodiny … kdy kohokoli z nás chlebodárce odvolá, státní zástupce předvolá, nebo Pánbůh povolá…

Rozkliknete-li si část „Spočítáno“, dostanete se k číslům, s nimiž se dál pracuje. Pokud při výpočtech nevýjde celé číslo, zobrazí se první čtyři, nebo první dvě desetinná místa. To je kvůli správnému zaokrouhlování. Při troše pedagogického nadání může zkušenejší kolegyně naučit nějakou adeptku mzdového účetnictví orientovat se v této problematice a přitom použít právě tuto kalkulačku srážek. Proto jsou vlastně funkce ve skriptech tak rozděleny, aby se dalo v případě potřeby krokovat. Potom zadáte jen částky ve vstupních polích, aniž zmáčknete tlačítko „Spočti a vypiš.“ Rozkliknete si cást „Spočítáno“ a vedle okýnek najdete tlačítka, které Vás provedou celou konstrukcí výpočtu hodnot. Pro zkrácené zápisy vzorečků v titulcích tlačítek jsou použity odkazy na označení jednotlivých položek. Písmena označují zadávané rádky a císla odkazují na již provedené kroky ve výpočtech podle řádku. Pro zobrazení na výpisech však „Spočti a vypiš“ mačkáte. Jinak se nic nevypíše.

Pro vyčištění formuláře slouží tlačítko „Vyčistit“, ale v Internet Exploreru lze i klávesou Esc. To je ta klapka úplně nalevo a úplně nahoře. Nefunguje ani ve Firefoxu ani v Chrome ba ani v Edge. Jiné prohlížeče jsem nezkoušel. Další možností obnovy stránky jsou napríklad zmáčknutí klávesy F5, nebo, zejména ve Firefoxu, jistější a bezpečně fungující Ctrl+F5.

Při věštší nezabavitelné částce, než je příjem, se do kolonky „Rozdíl príjmu a nezabavitelné částky“ v dalších údajích (nutno rozkliknout) vypíše záporný rozdíl. Je nastaveno červené zobrazování takovéto částky. To je pro kontrolu účetní, že by měla po uplynutí zákonné doby napsat soudu, že srážky nelze provádět a požádat soud o zastavení exekuce (výkonu rozhodnutí). Pro ostatní je to informace, kolik si lze ješte vydělat u téhož plátce příjmu, aniž by šlo cokoli zabavit.

Jinak by snad měl bý tento formulář srozumitelný a jasný všem. Protože nemusíte být připojeni k internetu věčně a neustále, nebo nemáte právě nejoptimálnější signál, snažil jsem se udělat tuto stránku tak, aby služby vzdálených servrů využívala co možná nejméně, nejlépe vůbec. Po natažení této asi 39Kb veliké stránky již vlastně internet pro práci s tímto souborem nepotřebujete. Smysluplně kalkulačka fungje i v případě, uložíte-li si stránku na disk a spouštět ji v případě potřeby budete z pevného disku. Spojení na sebe uvádím vespod stránky.

Zavřít vysvětlívky


Tuto stránku vytvořil Jan Pisár, jinak též zvaný Hroch a jeho e-mail je honzaschn@gmail.com .