Kalkulačka srážek ze mzdy

Platná pro rok 2024

Podle potreby je možno pocítat v období let 2012,, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 2018 2019 do výplat s pocátkem do 31. kvetna 2019 2019 do výplat s pocátkem od 1. cervna 2019 2020 leden až brezen 2020 duben až cerven 2020 od cervence do prosince, 2021 2022 leden až brezen<,/a> 2022 od dubna do cervna bez navýšení dle 17/2022 Sb., od dubna do cervna s navýšením dle 17/2022 Sb. 2022 od cervence do zárí, 2022 od ríjna do prosince, a rok 2023

----- --- --/--

Vstupní údajePredvyplneno


Spocítáno

I tady mužete tuto cást zavrít.

Výpis neprednostní pohledávky


Další údaje*) Pri menším príjmu, než je nezabavitelná cástka berte laskave v úvahu záporný rozdíl mezi príjmem a nezabavitelnou cástkou z predchozího rádku.

Výpis prednostní pohledávky


Další údaje*) Pri menším príjmu, než je nezabavitelná cástka berte laskave v úvahu záporný rozdíl mezi príjmem a nezabavitelnou cástkou z predchozího rádku.

Pro výpocty a jejich zobrazení je potreba javascript. Nechce-li Váš prohlížec provádet operace se zadanými údaji, zkontrolujte prosím, zda není nutné Javascript povolit. V horní cásti obrazovky by v tom prípade meo být upozornení.

Co je na této stránce podtrženo, na to se dá kliknout a zobrazí se další údaje. Opetovným kliknutím na podtržený text v rozevrené cásti se tato zase zavre. Tisky jsou pres Váš prohlížec. Žádné zbytecnosti. Jen vstupní údaje, výpis neprednostní pohledávky a pod nim výpis prednostní pohledávky ve stavu, v jakém máte výpisy zobrazeny. Vše by se melo vejít na jednu stránku A4. Chcete-li zadat jméno zamestnance (povinného) a treba období, kliknete na tlacítko „Zmenit!“ Otevre se dialogové okno, kam vepíšete potrebný text. Kalkulacka má být pouze informativní.

Vysvetlívky

Po formulári se pohybujete tabulátorem, nebo myší. Tabulátor je rychlejší.

Tato kalkulacka Vám spocítá, co lze maximálne srazit ze mzdy a obdobných príjmu a je pouze informativní. Nikam se nic neukládá, nikam se nic neposílá, výjma tiskárny, pokud budete chtít tisknout. Krome polí v oddíle „Vstupní údaje“ a dvou již predvyplnených cástek nejsou ostatní položky ve formulári urccny pro prímé vstupy uživatele. Zadávejte pouze celá kladná císla. Výjimky a postupy pri provádení srážek stanoví Obcanský soudní rád (§ 280 zejména odst. 2.) Pohledávky se delí na prednostní a neprednostní. Co jsou prednostní pohledávky vyjmenovává Obcanský soudní rád § 279 odstavec 2. Má-li povinný jen neprednostní pohledávky, lze mu ze mzdy srazit jen jednu tretinu po prípadném odectení nezabavitelné cástky a cástku, nad kterou se sráží vše. Má-li povinný i prednostní pohledávky, sráží se dve tretiny plus cástka, nad kterou se sráží vše ve prospech oprávnených. Tretiny se zjištují z cástek ocištených od nezabavitelné cástky, a od cástky, nad kterou se sráží bez omezení. Cástka bez omezení se prícítá k prednostním pohledávkám i když nejsou ješte v poradí. Není-li prednostních poholedávek, pricte se k ostatním pohledávkám podle jejich poradí. Sráží se do výše dluhu nárokovaného u plátce príjmu. Pobírá-li povinný príjem od více plátcu a soud vydá v tomto smeeru Usnesení o nekolika (nejcadsteji dvou) plátcích mzdy, pocítají se tretiny u každého plátce zvlášt a sražené cástky se vždy pošlou soudu, dokud tento nevyrozumí plátce príjmu, že je pohledávka již uhrazena. Podrobnosti viz Narízení vlády c. 595/2006 Sb. v aktuálním znení a odkazovaná ustanovení Obcanského soudního rádu v aktuálním znení.
Po kliknutí na „Další údaje“ se dozvíte z ceho se ta která cástka skládá. Postihne-li exekutor príjem manželky dlužníka, ci manžela dlužnice, tak s exekucním príkazem dorucí i rozhodnutí. V prípade pochybností se obratte na exekucní soud. Nezabavitelná cástka se pocítá pro každého zvlášt a prípadné omezení je vecí soudu.

Do kolonky „Cistý príjem“ se v celých korunách uvádejí príjmy viz Obcanský soudní rád § 299 odst. 1. Neuvádí se napríklad cestovní náhrady a podobné náhrady výdaju, což mohou být treba náklady na praní a cištení pracovních odevu, používání vlastního náradí nebo dopravních prostredku a jiné.

Do kolonky „Pocet dalších vyživovaných osob“ se uvádejí v celých kladných císlech pouze další osoby bez povinného. Nemá-li povinný, z jehož príjmu jsou provádeny srážky žádnou další vyživovanou osobu, uvede se 0 (nula). Povinne, jinak to vyhodí hlášku, že pole není vyplnené. Pozor, další vyživované osoby nemají nic spolecného s uplatnováním slev pro výpocet dane z príjmu. Nezáleží tedy na tom kdo uplatnuje slevu na dani z príjmu, ale na skutecném stavu. Je-li exekuce (výkon rozhodnutí) veden proti povinné a slevu na decka uplatnuje manžel, zapocítá se dlužnici jak manžel, tak pocet decek, která je povinna živit. Má li tato povinná napríklad manžela a tri deti, pocet dalších vyživovaných osob je 4. Zapocítávají se pouze osoby, vuci kterým nebyl narízen výkon rozhodnutí (exekuce). Viz Narízení vlády 595/2006 Sb. v aktuálním znení. Podrobnosti viz Narízení vlády c. 595/2006 Sb. a Zákon o rodine c. 94/1963 Sb. cást tretí §§ 85 - 103. Pro rízení po 1. lednu 2014 platí pro vyživované osoby príslušná ustanovení nového Obcanského zákoníku v ustanoveních zejména §910 - §923 o výživném, ale i jinde v Cásti II venované rodinnému právu (§§655 - 975).

Výber zapocitatelnosti nezabavitelné cástky závisí od usnesení soudu. Jakýkoli pohyb s nezabavitelnou cástkou je výlucne vecí soudu. V prípade pochybností a nejakých nejasností se obratte na soud, jenž narídil výkon rozhodnutí (exekuci), kterou práve srážíte podle poradí, nebo k takové exekuci privolil. Dle nekterých by dokonce ani exekutori nemeli vydávat usnesení o nekolika plátcích mzdy, protože Zákon 119/2001 toto sveruje výlucne do pusobnosti obecního soudu povinného. Deje se však i to, že tato rozhodnutí vydávají exekutori. Obrátit se v tom prípade na obecní soud povinného však není ke škode veci. Pobírá-li povinný príjmy od více plátcu, pak soud v Usnesení o (nejcasteji) dvou plátcích mzdy prikáže zpusob nakládání s nezabavitelnou cástkou každému z nich. Na výber je snad dostatecné spektrum možností. Obycejne se ale prikazuje uplatnit nezabavitelnou cástku jen jednomu plátci príjmu a ostatní plátci již tuto cástku neuplatnují. I proto jsem se snažil seradit výber podle predpokládané cetnosti výskytu. Jen pripomenu, že sražená cástka se pak posílá soudu a nikoli oprávneným, nebo exekutorovi. Soud ale muže narídit jiný postup.

K možným úpravám nezabavitelné cástky o pevne urcenou hodnotu slouží práve následující polícka. Napríklad muže soud (exekutor) plátci mzdy prikázat, aby od nezabavitelné cástky neco odecetl. Muže se jednat o výši cástecného invalidního duchodu, nebo vdovského duchodu, který nedosahuje nezabavitelné cástky, nebo plátci narídí odecíst od nezabavitelné cástky hodnotu tech sociálních dávek, které nejsou vypláceny jednorázove a jinak by exeuci podléhaly a taktéž nedosahují výše nezabavitelné cástky a podobne. Existuje-li nejaké podobné narízení, zaškrtnete polícko za popiskem „Odecíst jiný príjem od nezabavitelné cástky?“. Zaškrtává se bud levým myšítkem, nebo po najetí tabulátorem funguje i mezerník. Nezaškrtnete-li toto polícko, cástka by nemela být prístupná. Je predvyplnena 0 (nula). Jen pripomenu. Budete li zadávat nejakou cástku, prosím jen kladná celá císla. Odecítá se maximálne do výše nezabavitelné cástky. Pokud jiný príjem, který se odecítá, cirou náhodou onu cástku jaksi presáhne, výpocet bude proveden, jakoby se nezabavitelná cástka neuplatnovala vubec. Pred pokracováním ve výpoctech na to budete upozorneni.

Predvyplnené cástky jsou platné pro rok 2024. Od 1. ledna 2024 došlo ke snížení normativních nákladu na bydlení. Prestává se ulatnovat zvýšení podle §26a zákona o státní sociální podpore. Usrtanovení bylo zrušeno. Tato verze kalkulacky tuto zmenu reflektuje. Cástka 14 197 (§26) platí pro rok 2024 V prípade potreby jsou tyto cástky upravitelné. Tyto cástky se mohou menit. Je treba toto peclive sledovat. Zmeny pro rok 2024 vyšly ve Sbírce pod císlem 407/2023. Výše životního minima se mení podle toho, jak a kdy si vláda umane. Problematiku nákladu plátce upravuje §270 odst.2, §289 odst. 2,§291 odst.3 a §293 odst.1 obcanského soudního rádu. a zohlednovat to v této kalkulacce nebudu. Smysl to má v nejakém sofistikovaném programu pro zpracování mezd. Proste tech promnenných je tam hafo.

Budu se snažit vystavit vždy aktuální verzi souboru, ale jelikož nikdo nevíme ani dne ani hodiny … kdy kohokoli z nás chlebodárce odvolá, státní zástupce predvolá, nebo Pánbuh povolá…

Rozkliknete-li si cást „Spocítáno“, dostanete se k císlum, s nimiž se dál pracuje. Pokud pri výpoctech nevýjde celé císlo, zobrazí se první ctyri, nebo první dve desetinná místa. To je kvuli správnému zaokrouhlování. Pri troše pedagogického nadání muže zkušenejší kolegyne naucit nejakou adeptku mzdového úcetnictví orientovat se v této problematice a pritom použít práve tuto kalkulacku srážek. Proto jsou vlastne funkce ve skriptech tak rozdeleny, aby se dalo v prípade potreby krokovat. Potom zadáte jen cástky ve vstupních polích, aniž zmácknete tlacítko „Spocti a vypiš.“ Rozkliknete si cást „Spocítáno“ a vedle okýnek najdete tlacítka, které Vás provedou celou konstrukcí výpoctu hodnot. Pro zkrácené zápisy vzorecku v titulcích tlacítek jsou použity odkazy na oznacení jednotlivých položek. Písmena oznacují zadávané rádky a císla odkazují na již provedené kroky ve výpoctech podle rádku. Pro zobrazení na výpisech však „Spocti a vypiš“ mackáte. Jinak se nic nevypíše.

Pro vycištení formuláre slouží tlacítko „Vycistit“, ale v Internet Exploreru lze i klávesou Esc. To je ta klapka úplne nalevo a úplne nahore. Nefunguje ani ve Firefoxu ani v Chrome ba ani v Edge. Jiné prohlížece jsem nezkoušel. Další možnosti obnovy stránky jsou napríklad zmácknutí klávesy F5, nebo, zejména ve Firefoxu, jistejší a bezpecne fungující Ctrl+F5.

Pri veštší nezabavitelné cástce, než je príjem, se do kolonky „Rozdíl príjmu a nezabavitelné cástky“ v dalších údajích (nutno rozkliknout) vypíše záporný rozdíl. Je nastaveno cervené zobrazování takovéto cástky. To je pro kontrolu úcetní, že by mela po uplynutí zákonné doby napsat soudu, že srážky nelze provádet a požádat soud o zastavení exekuce (výkonu rozhodnutí). Pro ostatní je to informace, kolik si lze ješte vydelat u téhož plátce príjmu, aniž by šlo cokoli zabavit.

Jinak by snad mel bý tento formulár srozumitelný a jasný všem. Protože nemusíte být pripojeni k internetu vecne a neustále, nebo nemáte práve nejoptimálnejší signál, snažil jsem se udelat tuto stránku tak, aby služby vzdálených servru využívala co možná nejméne, nejlépe vubec. Po natažení této asi 39Kb veliké stránky již vlastne internet pro práci s tímto souborem nepotrebujete. Smysluplne kalkulacka fungje i v prípade, uložíte-li si stránku na disk a spouštet ji v prípade potreby budete z pevného disku. Spojení na sebe uvádím vespod stránky.

Zavrít vysvetlívky


Tuto stránku vytvoril Jan Pisár, jinak též zvaný Hroch a jeho e-mail je honzaschn@gmail.com .